کنیه های حضرت زهرا

القاب حضرت زهرا(س)

حنانه به معنای کسی است که بسیار از رحمت و شفقت برخوردار است.[1]ادعا شده که به مادر حضرت مریم (س) حنانه گفته شده[2] ام