پنج نوبت نماز

سجاده

شیعه معتقد است نمازهای پنجگانه را در پنج وقت خواندن مستحب، و ثواب زیادی دارد. ولی این تفکیک واجب نیست.