انسان

اشرف مخلوقات

انسان می تواند به جایی برسد که که با قدرت نفس خود در طبیعت و کا

پرستش

 آدمی دارای خلقت ویژه ای است که در دو حوزه ادراکات و گرایش­ها، این ویژگی او تجلی کرده است.

مارکسیسم

در مکتب مارکسیسم انسان موجودی است مادی که هیچ گونه تجلی روحانی و معنوی در وجود او یافت نمی شود و نیازها و خواست هایش

بندگی

بزرگترین عامل و یا اصلی ترین عامل انحراف انسان را میتوان جهل دانست که سبب فراموش کردن و نا دیده گرفتن خدای سبحان میشو

خلقت انسان

عرض سلام وتبریک به حسن توجه شما به مسائل دینی که قطعا سعادت را به همراه دارد.مسئله ای که شما مطرح کردید از چند جهت قا