هذدف از آفرینش

خلقت انسان

عرض سلام وتبریک به حسن توجه شما به مسائل دینی که قطعا سعادت را به همراه دارد.مسئله ای که شما مطرح کردید از چند جهت قا