مصلوب شدن حضرت عیسی

حضرت مسیح علیه السلام

1- هر علم و دانشی دارای متد خاص خود خواهد بود و تنها با استفاده از آن روشها می توان به اثبات یا نفی گزاره های آن علم

مسیح علیه السلام

داستان حضرت مسیح(ع) که فدیه گناهان آدمی شده است، اساساً دروغ و

حضرت عیسی

 قرآن کریم در آیه 157 سوره نساء بر پندار قوم یهود و عقیده بعضی از فِرق مسیحیت درباره مرگ حضرت عیسی خط بطلان می‏کشد.