نرم افزار

نرم افزار

   1- كاملترین نرم افزار قرآن پژوهی شامل كاملترین آمارگیری و غیره باشد كدام است ؟

یکی از ترفندهای پنهان فتوشاپ قابلیت تطابق فونت یا همان Match Font است.