همجنس بازی محدود پسرانه

همجنس بازی محدود پسرانه

کلمه فراترنالیسم یعنی عشق پسر به پسر، به عبارتی واضح‌تر یعنی همجنس بازی محدود پسرانه، بدون عمل شنیع لواط.