سرنوشت جهان

اذالشمس کورت

این جهان دگرگون شده و نظم و قوانین حاکم بر آن به تبع تبدیل ذاتی آن دگرگون شده و نظامی دیگر با وضعیت دیگری مستقر خواهد