آشنایی

ازدواج

دوستی های پیش از ازدواج، افزون بر مشکلاتی که برای دختر و پسر ایجاد می کند و سبب اختلال در نظام زندگی آنان می شود، اشک

مجاهد شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری)

عبدالکریم پاک نیا تبریزی