پیشه

حق کسب

 با توجه به اختلافاتی که در تعریف بین این دو حق بین فقهاء و حقوق دانان وجود دارد و با توجه به سر تفصیلی قانون گذاری ا