معراج

معراج

معراج در آیات و احادیث:

داستان معراج پیامبر در سوره اسراء بیان شده است که خداوند سبحان در قرآن می فرماید:

معراج

معراج يعني سير در عوالم هستي و برخورد با اسرار، و اطلاع و احاطه كامل بر حقايق عوالم امكانيه.