روان شناسی

خودکشی

اشتباه می کنی که خیال می کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا برسد؛ صدها دهان داری.

کوفیان از نظر روان شناسی چگونه مردمانی بودند؟