معجم البلدان

معجم البلدان

 مؤلف کتاب "معجم البلدان" یاقوت بن عبدالله حموی است.