قبر حضرت آدم

قد حضرت آدم (ع) چقدر بوده است؟

 خدا عز و جل چون آدم (ع) و همسرش حوا (ع) را بزمین فرود آورد دو پاى آدم روى گردنه كوه صفا بود و سرش زیر افق آسمان و را