دین و فرهنگ

تسویف

تسویف از ریشة سوف و به معنای تأخیر انداختن، مماطله و امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است.

معصومین علیهم السلام

همانطور که از کلمه امام که به معنای روبرو و مقتدا است فهمیده می شود مهمترین حقی که مردم در این زمینه دارند این است که

گناهان کبیره

گناهان بر دو قسم است:

گناهان کبیره:

مفاهیم مهدوی

دوران کودکی، مقدمه‌ای برای رشد فکری و آماده‌سازی جهت دریافت مفاهیم و معارف مهدوی است.

حجاب

پاسخ اجمالی: این استدلال یا بهتر بگوییم سفسطه و مغالطه هرگز توجیه مناسبی برای کشف حجاب نمی باشد؛ زیرا:

حضرت ادم

در ابتدا باید برای ما معلوم شود که چه کسانی به ما محرم هستند و چه کسانی نامحرم؟

نجف اشرف

روایت مشهور این است که قبر حضرت نوح نبی علیه السلام و حضرت آدم علیه السلام در کنار قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام

ازدواج

 یکی از سنت های معروف و پسندیده در کشور ما این است که در دو ماه محرم و صفر به احترام اینکه این دو ماه، ماه های حزن و

دعا

برای دست یابی به پاسخی روشن ناگزیر به بیان مقدمه ای هستیم.