اعتماد به نفس

همسر لجباز

فردی که دچار لجبازی شده است، همانند یک کودک می شود و حرف حرف خودش است و هیچ چیز جلودار او نمی باشد.

دروغ

شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا ح

اعتماد به نفس اين است که انسان خود و نيروها و استعدادهاى خويش را فراموش نکند و هر چه بيشتر از آنها براى دست يافتن به

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

عليرضا خانيمقدمه