اعتماد به نفس

رسیدن به اعتماد به نفس و از بین بردن احساس حقارت

مشکل مهم من احساس حقارت بیش از اندازه و نداشتن اعتماد به نفس است چگونه مى ‌توانم از این حالت نجات یابم.

همسر لجباز

فردی که دچار لجبازی شده است، همانند یک کودک می شود و حرف حرف خودش است و هیچ چیز جلودار او نمی باشد.

دروغ

شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا ح

اعتماد به نفس اين است که انسان خود و نيروها و استعدادهاى خويش را فراموش نکند و هر چه بيشتر از آنها براى دست يافتن به

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

عليرضا خانيمقدمه

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس، پدیده‏اى اکتسابى است، یعنى برخوردارى از خصیصه اعتماد به نفس، در گرو تمرین، ریاضت و برنامه ریزى است، شخ