جسم

بهشت و جهنم

شبهۀ آکل و مأکول یکی از قدیمی ترین اشکالاتی است که در بارۀ معاد جسمانی مطرح شده و خلاصه آن، چنین است: فرض کنید انسانی

آیه قرآنی

در قرآن مجید کلماتی به کار رفته است که اگر به معنای ظاهری تفسیر شود؛ جسمانیت خداوند ثابت می شود.

شهوت

اگر شخصی بداند که با ضرر زدن به جسم خود مثل سوزاندن دست یا زخم کردن و ...، در لحظاتی که شهوت بر او غلبه می کند، می تو

وجود دو جهت در انسان با اندک توجهی روشن می شود و انسان در کنار آثار مادی از خود، آثاری غیر مادی را می یابد که منجر به