قمار بازی

قمار

قمار موجب  بروز اختلافات و کینه و دشمنی میان مردم است؛ همانطوری