تکامل

فرضیه تکامل

فرضیه تکامل و تنوع انواع یک نظریه قدیمی است و سابقه آن چنانکه«ش