حضرت ادم

انسانهای قبل از حضرت ادم

طبق روایاتی،پیش از آفرینش این آدم و نسل حاضر آدمها و ن