هرزگي

  • علي مختاري

    اشاره: يكي از راه هاي نجات از هرزه نگري، توجه و عنايت به ارزش چشم پاكي است.

    اگر لذّت ترك لذّت بداني

    دگر لذّت نفس، لذّت نخواني

  • علي مختاري - لذت نگاه

    آدمي دوست دارد از همة حواسّ خود به نوعي لذّت ببرد؛ هر چند همواره در شناخت لذّت راستين، دچار اشتباه مي‌شود؛ همان‌گونه كه برخي اعتياد به مشروبات الكلي و مواد مخدّر را براي خود نوعي لذّت مي‌شناسند.