هرزگي

علي مختاري

اشاره: يكي از راه هاي نجات از هرزه نگري، توجه و عنايت به ارزش چشم پاكي است.

علي مختاري - لذت نگاه