چشم چراني

  • علي مختاري

    اشاره: يكي از راه هاي نجات از هرزه نگري، توجه و عنايت به ارزش چشم پاكي است.

    اگر لذّت ترك لذّت بداني

    دگر لذّت نفس، لذّت نخواني