خانواده

خانواده

با توجه به اهميت نيازهاي غريزي و ارضاي آن در زندگي زناشويي، همسر گرامي تان موظف است به متخصصين مربوطه مراجعه و در اسر

اين اصل را هميشه به بسپاريد« هر چه ايمان قوي تر گردد، محبت به خانواده  - به ويژه پدر و مادر – بيشترمي شود».

انس و الفت با همسر در گرو رعایت امورى است:

از نظر اسلام‌، پذیرش بسیاری از مشاغل مهم برای زنان ممنوعیتی ندارد.

قدرت طلبی و برتری جویی یکی از صفات آدمی است و این حالت در مردان قوی‌تر و بیشتر است.

این موضوع در مورد همه پسرها عمومیت ندارد، بلکه از یک سو به روحیات و فرهنگ و میزان آگاهی دینی و شخصیت اجتماعی پسرها بس

معافیت دختران از سربازی اختصاص به ایران ندارد.

یکی از ویژگی‌های نوجوانان و جوانان به خصوص دختران، متفاوت بودن شخصیت، اخلاق و رفتارشان در خانواده و بیرون از آن است.

این مسئله به طور کلی صحیح نیست ، مثلا در خانواده ای که چند پسر باشند و یک دختر، تک دختر مورد توجه بیشتری است.

دخترها در دوران بلوغ و آغاز جوانی نیازمند احساس تعلق هستند و در این زمینه جمع‌های دخترانه نقش مهمی ایفا می‌كنند.

پدر، اولین مردی است كه هر دختر كوچك در طول زندگی با او روبه‌رو می‌شود و البته، نقشی حیاتی دارد.