طرزتهیه استانبولی ماهی

موادلازم:ماهی آمور,فیتوفاگ ,کپور یک کیلونمک ,فلفل ,آبلیمو وزعفران بمیزان لازم