مرد

حجاب زن و مرد

حجاب فقط بر زن واجب نیست. بلکه در مواردی بر مرد هم واجب است. اما نوع و مقدار حجاب زن و مرد متفاوت است.

کسانی که دیه را نشان دهنده ارزش انسانی محاسبه می کنند، خود بی احترامی بزرگی به مقام انسانیت کرده اند.

در جواب به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که از منظر اسلام، طلاق مبغوض ترین حلال هاست و موانعی بر سر راه آن قر