قرآن و حدیث

قرآن و حدیث

آيا اياتي از قران داريم که کسي عمدا سقط جنين ميکنه رو نهي کنه؟

ادله دینی در این موضوع فراوان است و بررسی این موضوع در قالب پیامک ممکن نیستبه چند مورد اشاره میشود:

از امام صادق عليه السلام روايت شده است: هر كس سوره اعلي را در نمازهاي واجب يا مستحب خود قرائت نمايد در روز قيامت به ا

باسلام.آيا ايه اي از قران داريم که خودکشي رو نهي کنه؟يا در مورد اينن گناه کبيره اشاره اي داشته باشه؟

 (برخی از ویژگیهای یک گفتگوی سالم از نگاه دین)

خداداد شمس الدینی

سید لطیف آلبوغبیش

محمدرضا حدادپور جهرمی

آیات شنیده شده از امام حسین(ع)

محمد اسماعیل نوری زنجانی

 پاسخ : با عنايت به خطرى كه از ناحيه آفتِ اتراف، جامعه اسلامى را تهديد مى كند، در روايات اسلامى، به ويژه از پيامبر خد

 پاسخ : اتراف (رفاه زدگی)، آثار خطرناك فراوانى براى زندگى مادى و معنوى، دنيوى و اُخروى انسان دارد، هر چه رفاه زدگى بي