قرآن و حدیث

قرآن و حدیث

 پاسخ : برجسته ترین نکاتی که از احاديث در این زمینه استفاده می شود عبارت است از:

ألف ـ اسراف در خوراك

 پاسخ : دوستى براى خدا، تنها راه رسيدن به جامعه آرمانى مبتنى بر محبّت است و جز از اين طريق، عداوت و فساد و تباهى از ز

 پاسخ : تقوا در هر حرفه اى به معناى رعايت قوانين الهى در انجام دادن آن است.

 پاسخ : «توبه» به معناى رجوع و بازگشت است ؛ امّا «انابه» از ريشه «ن و ب» به معناى عادت به بازگشت به مكانى خاص، تفسير

 پاسخ : قرآن، توبه اى را اميدوار كننده مى داند كه از صفت «نصوح» برخوردار باشد. لذا خطاب به اهل ايمان مى فرمايد:

 پاسخ : احاديث در این زمینه را به پنج دسته مى توان تقسيم كرد:

 پاسخ : «توبه» در قرآن و حديث، نه تنها در مورد انسان، بلكه در مورد خداوند متعال نيز به كار رفته است.

 پاسخ : در قرآن كريم، كلمه «توبه» و واژه هاى برگرفته از ريشه آن، ۵۲ بار[۱]به انسان نسبت داده شده است ؛ مانند:

 پاسخ : واژه شناسى «ثواب»

 پاسخ : واژه شناسى تجارت[۱]

 پاسخ : از نگاه قرآن و احاديث اسلامى همه اهل ايمان، اعم از عوام و خواص، حتّى معصومان، نيازمند توبه و بازگشت به خدا هس