قرآن و حدیث

قرآن و حدیث

 پاسخ : بى ترديد واژه هاى «توبه» و «استغفار»، داراى دو مفهوم متفاوت اند.

 پاسخ : درباره دختر خردسال امام حسین(ع) که در دمشق به شهادت رسید، توضیح دهید؟

 پاسخ : امانتداران ، به تناسبِ سِعه و ضَيق عرصه هاى مختلف امانت ، اقسامى دارند كه در اين جا با الهام از احادیث ، به آ

 پاسخ : از نظر اسلام ، عرصه امانت ، بسيار گسترده است و هر نعمتى كه خداوند متعال به انسان داده ، هر كارى كه به او واگذ

 پاسخ : فرهنگ سازى در زمينه امانتدارى ، نيازمند برنامه ريزى دقيق و همه جانبه در جهت اقدامات زير است :

 پاسخ : استئثار ، از منظر احاديث اسلامى ، به دو بخش تقسيم مى شود : استئثار ستوده و استئثار نكوهيده .