خانواده

سلام. اونقدر با زندگي و شوهرم درگيرم که گاهي فکر فرار يا خودکشي مياد سراغم.

لطفا چند روايت در مورد رسيدگي به خانواده و اهميت دادن به امور همسر و فرزندان بفرماييد.

علي ملكوتي‌ نيا

محمّداسماعيل عبداللّهي

عباس كمساري مقدمه

عباس كمساري مقدمه

درآمد. یکی از حقوق مسلّم زن در نظام خانواده،دریافت نفقه از شوهر خویش است.

 ضرورت وجود سرپرست