حیا

اوصاف خداوند

درپاسخ باید گفت که می توان این صفت را جزو اوصاف خداوند دانست و امام صادق (ع) این صفت را در روایتی به خداوند نسبت داده

حجاب کوچولوها

پاسخ به این سؤال را در دو بخش مطرح می شود.

الف) انتقال مؤثر مفهوم و حکمت حجاب و عفاف

حياء فضيلتي آسماني