اهمیت خانواده

رهروان ولایت ـ جهانی شدن هر چند پدیده ای جدید محسوب می‌شود، ولی به یک معنا فرآیندی تاریخی است.

لطفا چند روايت در مورد رسيدگي به خانواده و اهميت دادن به امور همسر و فرزندان بفرماييد.