صبوری در برابر سختی ها

در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، سختی‌ها و مشکلات، بخشی جدا ناپذیر از آن هستند؛ ولی سختی‌ها و مشکلات زندگی چه بسا انسان