حقوق بشر

حقوق بشر

یک قانون عالى و ارزنده، قانونى است که در مساله حقوق بشر طرح جامع تر و دقیق ترى ارائه کند، با توجه به این حقیقت هرگاه

ظهور

این قیام اعراب چطور شروع شده (اگر برای خودکشی جوان تونسی هست ، چرا بقیه کشورها مثل لیبی ، بحرین و ... هم شلوغ شدن ؟

مگر چه گناهي كرده بود؟