دوستی دختر و پسر

  • رهروان ولایت ـ درآیه قرآن است که می‌فرماید: به مردان می گوید با دخترانی که روابط دوستی مخفیانه‌ای با دیگران داشته‌اند ازدواج نکنید ...یعنی آنان را با اجازه خانواده‌هایشان به همسری خود در آورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید به شرط آنکه پاکدامن باشند و زناکار و دوست گیران پنهانی نباشند.