دوستی دختر و پسر

معمولا افرادی که اقدام به برقراری چنین رابطه‌هایی می کنند، با این استدلال که «ما نمی خواهیم ازدواج کنیم» انتخاب‌ها و