فرآیند جهانی شدن

رهروان ولایت ـ جهانی شدن هر چند پدیده ای جدید محسوب می‌شود، ولی به یک معنا فرآیندی تاریخی است.