وهابیت دنباله رو خوارج

با بررسی اندیشه‌ها و تفکرات و فتاوای صادره از وهابیت عصر حاضر، خوارج صدر اسلام در اذهان آدمی  زنده می‌شود.