شناخت

خداشناسی

کامل­ترین روش، بهره بردن از کاوش­های عقلی و استفاده از

استعداد

در صحنه عمل، انسان می تواند با دقت، گرایش و استعداد خو

الله

با قدری تأمّل معلوم می شود که شناخت های عقلی و شناخت های قلبی، با یکدیگر دو تفاوت دارند: یکی تفاوت در مرکز رابطه و دی

شناخت های فطری چند گونه است؟
شناخت هاى عقلى چند نوع است؟

 پاسخ : شناخت هاى عقلى به دو دسته تقسیم مى شود :

شناخت هاى غیر فطرى چیست؟

راههای شناخت شخص مقابل از چند محور باید دنبال شود:۱- گفتگوی مستقیم؛

 نمازمان‌ را با نام‌ و ياد خدا و تكبير او شروع‌ مي‌كنيم‌.