من لایحضر الفقیه

در ميان شيعيان چهار كتاب روائي از ارزش و اهميت خاصي برخوردارند و به كتب اربعه معروفند كه عبارتند از: