استبصار

استبصار

استبصار: هدایت یافتن مسلمان غیر شیعه به مذهب شیعۀ امامیه. به فرد هدایت یافته «مستبصر» گفته می شود.

حوزه

در ميان شيعيان چهار كتاب روائي از ارزش و اهميت خاصي برخوردارند و به كتب اربعه معروفند كه عبارتند از: