آثار نماز چيست

چرا باید در زمان های خاص نماز بخوانیم؟

پرسش چرا باید نماز را در موقع خاص خواند؟

پاسخ اجمالی

در پاسخ به اين سؤال مناسب است نكاتي را جهت تبيين فلسفة نماز و عبادت بيان كنم