چرا نبايد در نماز خواندن كاهلي كرد؟

در پاسخ به اين سؤال مناسب است نكاتي را جهت تبيين فلسفة نماز و عبادت بيان كنم