زبان عربی

نماز

دلائل مختلفی برای وجوب قرائت نماز به عربی وجود دارد که به چند دلیل آن اشاره می شود:

خواندن نماز به صورت عربي و با همان الفاظ و كلماتي كه پيامبر وديگر مسلمانان صدر اسلام مي خواندند دلائل مختلفي دارد كه

خواندن نماز به زبان عربي‌، يكي از نشانه‌هاي جهاني بودن دين اسلام است‌; زيرا جمعيتي كه در يك صف قرار مي‌گيرند و در يك

فلسفه برخي احكام‌، براي انسان‌ها به خوبي روشن نيست ولي به حكم آن كه اين احكام از حكيمي دانا و متعال صادر شده و براي ه