اراده حتمی خداوند

ارتباط با خدا

نکته اولی که مقدمتا باید خدمت شما عرض کنیم این است که ما هر واسطه ای را نمی توانیم اخذ کنیم و واسطه های مورد قبول خدا

اراده حتمی خدا