اعتراض به معجزات

  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مولف کتاب تاریخ و عقائد برای اینکه بتواند اعمال علی محمد باب و میرزا بهاء که خالی از معجزه الهی است تقدس بخشیده و آنها را مردان خدا تلقی کند، معجزات پیامبران گذشته که خود علی محمد شیرازی و حسینعلی نوری آنها را قبول داشته زیر سوال برده و اصلا دور از عقل و اندیشه می شمارد.