ماه رجب

ماه رجب

پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) می فرماید: رجب، «شهرالله الأصمّ» است و بدان سبب آن را «اصمّ» نامیدند که هیچ ماهی به پ

این رجبیون

ماهيت عبادت خداوند تسليم و سرسپردگي و عمل بدون چون و چرا است هرچند همواره مجال تامل و دقت هاي عقلي در اين امور وجود د

  امام علی علیه السلام فرمودند:

 امام کاظم علیه السلام فرمودند: