همزاد

همزاد

«در مورد همزاد داشتن انسان ها، چند روایت وارد شده است.

با سلام ميخواستم حکم تسخير همزاد رو بدونم؟

اگر منظور شما از هم‌زاد، آن‌چه در زبان برخي عامّه مطرح است كه هر انساني هم‌زادي از جن‌ّ و شيطان دارد كه گاهي او را اذ