احکام

احکام

تغییر قبله

 از نظر اسلام پسران از سن 15 سالگی به حد تکلیف شرعی رسیده و خداوند متعال از آنان تکالیف و وظایفی را خواسته است و از آ

فلسفه احکام

مرحوم صدوق (ره) کتابی با عنوان "علل الشرایع" تألیف نمو

مراجع تقلید

 از نظر فقه شیعه، فتوا و بیان احکام ، فرع موضوع است، یعنی اول باید موضوع وجود داشته باشد تا فقیه برای آن حکمی از آیات

احکام

 برخی از موضوعات به دلیل تغییری که در موضوع و یا در شرایط مربوط به موضوع رخ داده، حکم آن نسبت به زمان ائمه طاهرین(ع)

احکام الهی

در جواب شما دوست عزیز باید به عرض برسانیم که بله امکان دارد آیه هایی در قرآن وجود دارد که نسخ شده است  و حکم جدیدی اب

احکام الهی

 در رابطه با مسایل اجتماعی که در قرآن آمده است بویژه مساله برده و کنیز، با توجه به مضموم بودن این امر واینکه این مضمو

احکام قضائی

جا لازم است مطالبی را مقدمه وار در قالب یک سؤال و جواب مط

سنگسار

 حکم سنگسار در صدراسلام اجرا شده است؟

پیامبر اسلام

 آیا حضرت محمد تنها بازگو کنننده همه اصولی است که بشریت از قرن ها پیش در همه جا گفته شده است (از حیث دستورات اخلاقی و

احکام

 من مدتی است که در نماز و طهارت و در تمامی اعمالم دچار وسواس شده ام(حتی تازگی به وسواس فکری نیز دچار شده ام) و می ترس

جواب: یک دقیقه خود را در یاد خدا دیدید، اختیاراً خود را منصرف ننمایید، و به انصراف و غفلتِ غیراختیاری، اهمیت ندهید.