فرزند مثبت

چه کنیم که فرزندی مثبت اندیش داشته باشیم؟

سلام وقت شما بخیر