راهکارهای داشتن فرزند مثبت

  • چه کنیم که فرزندی مثبت اندیش داشته باشیم؟

    سلام وقت شما بخیر

    ۱- از به کاربردن کلمات منفی و نا امی کننده در مقابل کودک پرهیز کنید. حتی به اتفاقات ب نگاه مثبت داشته باشی و جنبه مثبت آن را به زبان بیاورید. مثلاً از تصادف بگویید: «به خیر گذشت. می توانست اتفاق بدتری بیفتد».