افکار پریشان

 من از آنجا که مشغول به مطالعه براي کنکور هستم «مجبورم» ساعات زيادي را در خلوت و به تنهايي به سر ببرم و در اين ساعات

سلام. من ?? سالمه عاشق دختري از اقوام شده ام که ??